Aleve 220 MG Ne İşe Yarar – Aleve Endikasyonları – İlaçlar

ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Endikasyonlarıaleve-20-tablet
Aleve  Film Tablet, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici  etkisiyle_baş ağrısı, diş ağrısı, soğuk algınlığı, kas ağrısı, ekleııı  ağrısı, adet sancısı ve ateşli duruııılarda kullanılır.
ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Kontrendikasyonları
Naproksen  sodyuııı, salisilat ve diğer nonsteroid antienflaıııatuarlara karşı  aşırı duyarlılığı olanlarda, aktif rııide ve duodenum ülseri olan  hastalarda kullanılıııamalıd Aspirin veya diğer nonsteroid  antiinflamatuar ilaçlar astım, rinit ve nazal polip gelişen hastalarda  kontrendikedir. Tedavi esnasında bu tür semptomlar ortaya çıkarsa tedavi  durdurulmalıdır. Anaflaktoid reaksiyonlar bu tür reaksiyonları daha  önce geçirmiş kişilerde ortaya çıkabilir.
ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Uyarılar ve Önlemler
Hekim  tarafından başka türlü önerilmedikçe 10 günden fazla kullanılmamalıdır.  Ateşin 3 gün süreyle düşmemesi veya artıııası durumunda hekime  başvurulmalıdır. Gastrointestinal hastalık öyküsü bulunanlarda yakın  takip altında kullanılmalıdır. Kanama, ülserasyon ve perforasyon tedavi  sırasında ortaya çıkabileceği bildirilen koıııplikasyonlardır. Bu açıdan  hekim dikkatli olmalıdır. PıhtıFaşma bozukluğu olan veya oral  antikoagülan tedavisi altındaki hastalarda tıbbi gözlem altında  kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle  kullanılmalı ve serum alkalin fosfataz düzeylerinde geçici yükselmelere  neden olabileceği göz önüne alın Hekim tavsiyesi dışında diğer  antienflamatuar ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Çiddi böbrek  yetmezliği olan hastalarda kullanırııından kaçınılmalıdır. Onerilen doz  aşılmamalıdır. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı: Gebelik kategorisi  B’dir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, Aleve Film Tablet de hekim  tarafından önerilmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır. Emzirenlerde  kullanımı önerilmez. Çocuklarda Kullanımı: 12 yaş altındaki çocuklarda  kullanımı önerilmemektedir.
ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Yan Etkileri
Karında  ve midede rahatsızlık hissi, bulantı, kulak çınlaması, çarpıntı,  dispne, hazı kabızlık, mide ağrısı, mide yanması gibi yan etkiler seyrek  ve hafif derecede olmakla birlikte görülebilrııektedir. Çok daha nadir  olarak hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon,  agranülositoz da dahil granülositopeni, kaşıntı, terleme, susama,  trombositopeni, hemolitik ve aplastik anerııi ile allerjik deri  belirtileri de bildirilmiştir. Aspirin, diğer nonsteroid antienflamatuar  ilaçlar ya da Naproksene karşı aşırı duyarlılığı olanlarda anafilaktik  reaksiyonlar oluşabilir.
ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Etkileşimler
Naproksen  pFazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından kendisi gibi plazma  proteinlerine yüksek oranda bağlanan hidantoin, sulfonamid. sulfonilüre.  salisilatlar ve oral antikoagülanlar gibi ilaçların etkilerini  artırabilir. -Probenesid ile birlikte uygulandığında Naproksen sodyumun  yarılanıııa ömrü belirgin olarak artar. -Metotreksat ile birlikte  uygulandığında metotreksatın toksisitesi artar. -Diğer nonsteroid  antienflarııatuar ilaçlar gibi Naproksen, propanolol ve diğer beta  blokerlerin etkilerini azaltabilir. -Lityumun plazma konsantrasyonu  artabilir. -ADE (Anjiotensin Dönüştürücü Enzirıı) inhibitörleri ile  birlikte kullanılması durumunda renal disfonksiyon riskini artırabilir.
ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET Dozu Kullanma
Erişkinlerde  günde 2 – 3 kez 1 tablet kullanılması önerilir. Başlangıç dozu olarak 2  tablet alınması şikayetlerin daha hızlı azalmasını sağlayabilir. Hekim  tarafından başka türlü önerilmedikçe günde 3 tabletten fazla  alınmamalıdır. Yaşlılarda günde 2 tabletten fazla kullanılmamalıdır. DOZ  AŞIMI: Belirgin doz aşımı baş dönmesi, mide yanıııası, hazımsızlık,  bulantı, kusma ile kendini gösterir. Mide boşaltılmalı ve destekleyici  tedavi uygulanmalıdır. Hayvan deneylerinde 0.5 g/kg aktif köıııürün  plazma naproksen düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Hemodializin doz  aşımında bir yararı yoktur.

Yorum Bırak...