Fizik – Kütle – Hacim – Özkütle – Konu Anlatım

Kütle (m): Bir maddenin sahip olduğu madde miktarına  kütle denir. Kütle “m” harfi ile gösterilir.

Kütle, bir cisimdeki  madde miktarının ölçüsüdür. Aynı zamanda cismin hareket etmeye karşı  gösterdiği direnç olarak da adlandırılabilir. Kütle her yerde aynı  değere sahiptir.

Kütlenin SI birim sistemindeki birimi  kilogram’dır. Bu kg. olarak kısaltılır. Kullanılan diğer birimler gram,  ton ve pound’dur. Görelilik teorisine göre duran kütle m ile enerji E  arasında E = mc2 bağlantısı olduğundan enerji birimi olan elektronVolt  (eV) da kütle için kullanılabilir. Özellikle kütle ve enerjinin  birbirine dönüşebildiği parçacık fiziğinde eV sık kullanılmaktadır.  (yaklaşık 1 eV=1.783 × 10-36 kg).

Hacim (V): Bir  maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir. Hacim “V” harfi ile  gösterilir. SI sisteminde birimi m3 dür.

Özkütle (d): Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle  denir. Özkütle “d” harfi ile gösterilir.

Maddelerin 1 cm3’ünün  gram cinsinden kütlesine öz kütle denir. Öz kütle (d) ile gösterilir.

Kütle  (m) ve hacim (V) arasında     d=m/v     bağıntısı vardır. Öz kütlenin  birimi g/cm3 dür.

Saf maddelerin (element ve bileşik) öz kütleleri  sabittir. Karışımların öz kütleleri ise sabit değildir.

Bir maddenin  öz kütlesinden söz ederken sabit bir sıcaklıktaki öz kütlesinden söz  edilmelidir. Sıcaklık değiştiğinde maddenin hacmi değişeceğinden öz  kütlesi de değişir. Özellikle gazlardaki değişiklik daha belirgindir.

Öz  kütle, maddenin karakteristik özelliği olmasına rağmen yalnız öz  kütlesi bilinen bir maddenin hangi madde olduğu anlaşılamayabilir. Bir  maddenin hangi madde olduğunun anlaşılabilmesi için birden fazla ayırt  edici özelliğinin incelenmesi gerekir.

Kütlesi artan bir maddenin  hacmide artar dolayısıyla,Hacimle kütle doğru orantılı değiştiği için öz  kütle değişmez.

Özağırlık (ρ):  Bir maddenin birim hacminin ağırlığına özağırlık denir. Özağırlık “ρ” harfi ile gösterilir.

d=m/v

ρ=G/v

Yorum Bırak...