10 Sinif Tarih Dersi 2. dönem 2. yazılısı

10 Sinif Tarih Dersi 2.donem 2.yazili

1) – Coğrafi keşifler
– Rönesans Hareketleri
– Reform Hareketleri
Aşağıdakilerden hangisi bu üç gelişmenin sonuçlarından biridir?a) Avrupa”nın yapısının ve düşüncesinin değişmesi
b) Derebeylik rejiminin gelişmesi
c) Şehir devletlerinin kurulması
d) Tek tanrılı dini inançların ortaya çıkması
e) Kavimler göçünün başlaması

2) Ortaçağ Avrupa”sının siyasi, sosyal düzeni derebeyliktir.Bu sistemde kralın egemenliği, birçok derebeye bölünmüştür.
Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde feodalite için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Ortaçağın sosyal ekonomik yapısını yönlendirmiştir
b) Merkezi otorite güç kaybetmiştir
c) Krallar, güçlü birer senyör statüsüne düşmüştür
d) Soylulara hükümranlık yetkisi verilmiştir
e) Merkezi krallıkların kuruluşunu hızlandırmıştır

3) Ümit burnunun keşfinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

a) Hint deniz ticaret yolunun bulunması
b) İpek yolunun önemini kaybetmesi
c) İngiltere ve Fransa”nın zayıflaması
d) Dünya”nın yuvarlaklığının ispatlanmas
e) Baharat yolunun Osmanlılar”a geçmesi

4) “Fatih Kanunnamesi ile kardeşlerin öldürülebileceği esası getirilmiştir”.
Bu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

a) Saltanatın mutlak otoritesini artırmanın
b) Devletin parçalanmasını önlemenin
c) Merkeziyetçi bir devlet yapısı oluşturmanın
d) Hanedanın her üyesine devlet yönetiminde şans tanımanın.
e) Güçlü ve kuvvetli olanın iktidara gelmesini sağlamanın

5) Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlılar kendilerine karşı gelişen Hıristiyan Avrupa Birliğini parçalamak için aşağıdakilerden hangisi ile dostluk ilişkisine önem vermiştir?

a) İngiltere
b) Fransa
c) Avusturya
d) Lehistan
e) Venedik
6) Ortaçağda Avrupa toplumlarının soylular, rahipler, burjuvalılar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılması, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

a) Şehirli sınıfının ticaretle uğraştığını
b) Halk arasında eşitsizlik olduğunu
c) Din adamlarının yetkilerine göre sınıflara ayrıldığını
d) Halk arasında belli mesleklere önem verildiğini
e) Halkın yaşam düzeyinin yüksek olduğunu

7) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Memluk Devletini yeniden canlandırmaya yönelik yapılan girişimlerden biridir?

a) Canberd Gazali Ayaklanması
b) Kalenderoğlu Ayaklanması
c) Baba Zunnün ayaklanması
d) Canbulatoğlu Ayaklanması
e) Vardar Ali Paşa Ayaklanması

8 ) – Fatih ”in İstanbul”daki Rumlar”a hoş görülü davranması
– Kanuni”nin Fransızlar”a kapitülasyonlar vermesi

Gelişmelerinden beklenen ortak yarar, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Avrupa devletleri ile iş birliği yapmak
b) Hristiyanlık dünyasını etkilemek
c) Azınlıkların desteğini sağlamak
d) Hristiyan birliğini parçalamak
e) Fransız dostluğuna önem vermek

9) Osmanlıların kuruluş devrinde devlet merkezinin sık sık değiştirmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fetih alanlarına yakın olmak
b) Batı kültüründen yararlanmak
c) Devletin savunmasını güçlendirmek
d) Bizans”ı zor durumda bırakmak
e) Fetih edilen yerleri kültürel yönden etkilemek

10) I) Fatih zamanında, Trabzon – Kırım
II) Yavuz zamanında, Suriye – Mısır
III) Kanuni zamanında Rodos
IV) Sokullu zamanında, Habeşistan – Yemen”in alınması

Aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

a) Ticaret yollarının ele geçirilmesine
b) Doğal sınırlara erişilmesine
c) Askeri önemi olan yerlerin alınmasına
d) Bu bölgelerin vergiye bağlanmasına
e) Denizlerde egemenlik kurulmasına

11) Aşağıdaki olaylardan hangisinin arasındaki neden – sonuç ilişkisi yanlış verilmiştir?

a) Barut – Derebeyliğinin yıkılması
b) Matbaa – Rönesansın başlaması
c) Haçlı Seferleri – Akdeniz”in ticari öneminin azalması
d) Coğrafi keşifler – Yeni kıtaların keşfedilmesi
e) Pusula – Coğrafi keşifler

12) Aşağıdakilerden hangisi Reform Hareketleri sonunda ortaya çıkan mezheplerden değildir?

a) Presbiteryen
b) Ortadoksluk
c) Kalvenizim
d) Protestanlık
e) Angikanizm

13) “Yeni Çağ”da barutun ateşli silahlarda kullanılması, müstahkem mevkilerin ve kalelerin çökertilmesinde etkili olmuştur.”

Avrupa”da krallar mutlak otoritelerini gerçekleştirmek için bu gücü öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı kullanmışlardır.

a) Sömürgelerindeki direnişçilere
b) Derebeylikler
c) İstilacılara
d) Farklı dinden olan toplumlara
e) Komşu devletlere
14) “Karadenizi Hazar denizine bağlayarak Türk Dünyası ile ilişkiler
Kurmak” ve “Akdeniz ile kızıldenizi birleştirmek.”
Yukarıdaki önemli fikirler, hangi Osmanlı devlet adamına aittir?

a) Köprülü Mehmet Paşa
b) Gedik Ahmet Paşa
c) Sokullu Mehmet Paşa
d) Çandarlı Kara Halil Paşa
e) Tarhuncu Ahmet Paşa

15) Coğrafi keşiflerin yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

a) Pusulanın kullanılması
b) Büyük gemilerin yapılması
c) Cesur gemicilerin yetişmesi
d) Katolik kilisesinin bozulması
e) Ticaret yollarının müslümanların eline geçmesi

16) Sokulu Mehmet Paşa döneminde Kıbrıs ele geçirilmiş ve Doğu Akdeniz”i güvenliği sağlanmıştır. Bu fetih hareketi aşağıdakilerden hangisi ne neden olmuştur?

a) İnebahtı deniz savaşı
b) Navarın olayı
c) Sinop baskını
d) Çeşme baskını
e) Preveze deniz savaşı

17) Fatih devrinde aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisine ilk kez ekonomik ayrıcalık tanınmıştır?

a) Ceneviz
b) Venedik
c) Fransa
d) Almanya
e) Malta

18) “Osmanlılar, Balkanlar da yayılırken bir yandan da düzenli bir yerleşme politikası izlemiş ele geçirilen bölgelere Anadolu”dan Türkmenleri getirerek yerleştirmişlerdir.”
Aşağıdakilerden hangisi, izlenen bu politikayla güdülen hedefler arasında sayılmaz?

a) Ele geçirilen yerlerde Türk ve İslam kültürünü yaymak
b) Müslüman nüfusunu artırmak
c) Askeri harekatı kolaylaştırmak
d) Yeni fethedilen yerleri elde tutabilmek.
e) Uygar batı toplumu ile yakın ilişki kurmak

19) 1. Amasya
2. Nasuh Paşa
3. Ferhat Paşa
4. Serav
5. Kasr-ı Şirin
İran ile yapılan bu antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır?

a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

20) Kanuni Sultan Süleyman ”ın Mohaç Meydan Savaşı ile Macaristan”ı alması, bu devlet üzerinde hak iddia eden hangi devletlerin savaşmasına neden olmuştur?

a) Almanya
b) Fransa
c) İspanya
d) Venedik
e) Avusturya

21) Eski Roma, Yunan ve Helen kültürlerinin etkisinin devam etmiş olması İtalya”da aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?

a) Hümanizim
b) Reform
c) Milliyetçilik düşüncesi
d) Sanayi İnkılabı
e) Rönesans

22) “2. Beyazıt döneminde İspanya”da Hristiyan Engizisyon Mahkemelerinin işkencelerinden kaçan Yahudiler, en güvenceli yer olarak gördükleri Osmanlı ülkesine yerleşmişlerdir.”
Yukarıdaki verilen bilgiye dayanarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

a) Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir.
b) O dönem Hıristiyan dünyası hoşgörülü değildir.
c) 2. Beyazıt döneminde Osmanlı ülkesinde yaşayan Yahudilerin nüfusu artmıştır.
d) Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur.
e) Engizisyon yalnız Hıristiyanlara değil, diğer dinlerden olan kişileri de yargılamıştır.

23) “Osmanlı beyliğinin Anadolu”da bulunan diğer beyliklerden farklı olarak hızla büyümesi ve büyük bir imparatorluğa doğru adım atması” aşağıdaki etmenlerden hangisi ile açıklanamaz?

a) Bizans”la sınır komşusu olma
b) Bizans başkentine ve Rumeliye yakın olması
c) Gaza ve cihat edilecek yerler üzerinde bulunması
d) Osmanlıların İslam politikası uygulaması
e) Osmanlı beyliğinin askeri olarak diğer beylikler den çok daha büyük bir güçte olması

24) Ortaçağın sonlarına doğru,

I – Avrupa devletlerinin ekonomik bakımdan geliştikleri,
II – Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önem kazandığı
III – Avrupa devletlerinin sömürge imparatorlukları kurmaya başladıkları görülmüştür.

Bu gelişmelerin, aşağıdakilerin hangisinin sonucu olduğu söylenebilir.
a) Reform hareketlerinin
b) Ulusçuluk akımlarının
c) Derebeylikler kurulmasının
d) Kavimler göçünün
e) Coğrafi keşiflerinin

25) Osmanlı Devleti”nin her açıdan en güçlü dönemi olan Yükselme Devri, aşağıdaki olaylardan hangisi ile sona ermiştir?
a) 1.Süleyman”ın ölümüyle
b) 2.Selim”in tahta çıkışıyla
c) 3. Murat”ın ölümüyle
d) Sokullu Mehmet Paşa”nın ölümüyle
e) 2.Selim”in ölümüyle

Başarılar Dilerim

ÖZLEM SAPMAZ

Yorum Bırak...