Almanca Dilbilgisindeki Terimler ve Anlamları

Abbreviation – kısaltma
Abessiv – yokluk durumu
abgeleiteter – Satz türemis tümce
abhängig – bağımlı
Abhängigkeitsgrammatik – bagımsal dilbilgisi
abkürzendes Nennen – kısaltma
Abkürzung – kısaltma
Ablativ – cıkma durumu
Ablaut -ünlü almasması
Ableitung – türetme
abrupt – süreksiz
abstraktes Nomen – soyut ad
abstraktes Substantiv – soyut ad
Abstraktion – soyutlama
Abstufung – almasma
Abwandlung – eylem cekimi
Abweichung – sapma
Addition – ekleme
Adessivus – yakınlık durumu
Adjektiv – sıfat
Adjektivierung – sıfatlasma
Adjektivierungsaffix – sıfatlastırıcı
Adjunktion – ekleme
Adjunktion – katma
Adressant – gönderen
Adverb – belirtec
Adverb der Art und Weise – niteleme belirteci
Adverb der Zeit – zaman belirteci
Adverbiali***rungssuffix – belirtecletirici
Adverbium – belirtec
Adverbsuffix – belirtecleştirici
Affirmation – olumluluk
affirmativer Satz – olumlu tümce
Affix – ek
Akkusativ – belirtme durumu
Aktant – eyleyen
Aktiv – etken catı
Aktivum – etken catı
Aktuali***rung – gerceklesme
Akzent – vurgu
Akzeptabilität – gecerlilik
Algorithma – islem
Allegorie – yerine
allgemeine – Sprachwissenschaft genel dilbilim
allgemeine – Grammatik genel dilbilgisi
Alliteration – ses yinelemesi
Alphabet – alfabe
Analogie – örnekseme
Analyse – cözümleme
Angabe – tümleyen
Anlaut – önses
Anomal – aykırı
antonym – karsıtanlamlı
Antwort – yanıt
Anzeichen – belirti
Argot – argo
Artikel – tanımlık, tanim edati
Artikulation – eklemleme
artikuliert – eklemli
Aspekt – görünüs
Assimilation – benzesim
Attribut – belirtme sifati
Ausdruck – anlatım
Ausdruck – deyim
Ausgang – gevseme
Ausgangssprache – kaynak dil
Ausruf – ünlem
Ausrufesatz – ünlem cümlesi
Aussage – sözce
Aussagesatz – ifade cümlesi
Ausrufesatz – ünlem tümcesi
Aussprache – söyleyis
Auswahl – secme
Bedeutung, Sinn – anlam
Bedeutungsbeschränkung – anlam daralması
Bedeutungserweiterung – anlam genislemesi
bedeutungsgleich – esanlamlı
Bedeutungsverbreitung – anlam genislemesi
Bedeutungsverengerung – anlam daralması
Bedeutungsverschiebung – anlam kayması
Bedeutungswandel – anlam değisimi
Bedeutungswechsel – anlam değisimi
bedingt werden – kosullanma
Befehlssatz – buyrum tümcesi
Begrenzung – sınırlandırma
Begriff – kavram
Begriffsfeld – kavramsal alan
Begriffsschrift – kavramsal yazı
belebtes – Genus canlı
Benennung – adlandırma
Beschreibung – betimleme
bestimmt – belgili
bestimmte Vergangenheit – belirli gecmiş zaman
Bestimmungsbeiwort – belirtme sıfatı
Betonung – vurgu
Bestimmungswort – belirtme sıfatı
Bestimmte Artikel – belirli tanim edati
Bildungselement – yapım eki
Bilingualismus – ikidillilik
Bindewort – baglac
breiter Vokal – genis ünlü
Dativ bulunma durumu
dauernd – sürekli
defektiv eksikli
definit – belirli
Definition – tanım
deiktischer Ausdruck – gösterici
deklarativer Satz – bildirme tümcesi
Deklination – ad cekimi
Demonstrativadjektiv- gösterine sıfatı
Demonstrativadverb – gösterme belirteci
Demonstrativpronomen – gösterme adılı
Denominal – addan türeme bicim
Denominativum – addan türeme bicim
Denotation – düzanlam
Determinat – belirlenen, tamlanan
Deverbal – eylemden türeme bicim
Dialekt – lehce
Differenz – fark
Diglos*** – ikidillilik
Diphthong – ikili ünlü
Diphthongierung – ikili ünlülesme
direkte Rede – dolaysız anlatım
direktes Objekt – dolaysız tümlec
Dissimilation – ayrısım
Doppelform – esil
Doppelgliederung – cift eklemleme
Druckakzent – vurgu
Drucksilbe – vurgulu hece
dunkel – pes
Eigenname – özel ad
Eigenschaftswort – sıfat
einfacher – Satz yalın tümce
einfaches Tempus – yalın zaman
einfaches Wort – yalın sözcük
Empfindungswort – ünlem
Endung – cekim eki
Endung – bitim
Ergänzung – tümlec
Fachausdrücke – terim
Faktitiv – ettirgen catı
Faktitivum – ettirgen eylem
Femininum – disil (ad )
feminin – disil (sıf.)
Fragefürwort – soru adılı
Fragewort – soru sıfatı
Fragepartikel – soru eki
Fragepronomen – soru adılı
Fragesatz – soru tümcesi
Futur – gelecek zaman
Futur II – gelecekte bitmis zaman
Fürwort – Bkz. Pronomen
Gattungsname – cins adı
Gaunersprache – argo
Gegenstandswort – ad
Gegenwart – simdiki zaman
Genitiv – tamlama durumu
Genus – cins
Genus – catı
Gerundium – ulac
geschriebene Sprache – yazı dili
gesprochene Sprache – konusulan dil
Grammatik – dilbilgisi
grammatisch – dilbilgisel
Gemischte Deklination – karisik cekim
Hauptsatz – temel tümce
Hilfsverb – yardımcı eylem
Imperativ – emir kipi
Indirekte Rede – dolayli anlatim
Indikativ – bildirme kipi
Infinitiv – eylemlik, fiilin mastar hali
Inhalt – icerik
Intensitätsbetonung – vurgu
Interjektion – ünlem
Interpunktion – noktalama
Interrogativadverb – soru belirteci
indirekte Rede – dolaylı anlatım
indirektes Objekt – dolaylı tümlec
intransitiv – gecissiz
Junktion – baglama
Kardinalzahlen – temel sayilar
Kasus – durum
Kausaladverbien – neden gösteren zarflar
Kausativ – ettirgen catı
Kausätivu-ettirgen eylem
Kernsatz – cekirdek tümce
Kindersprache – cocuk dili
Klammerdarstellung – ayraclama
Komitativus – birliktelik durumu
Komparativ – sifatta orta üstünlük derecesi
Konjugation – eylem cekimi
Konjunktion – baglac
Konjunktiv – isteme kipi
konkretes Substantiv – somut ad
Konnotation – yananlam
Konsonant – ünsüz
Kultursprache – uygarlık dili
künstliche Sprache – yapay dil
lebende Sprache – yasayan dil
Lexikon s- özlük
Lexikologie – sözlükbilim
Linguistik – dilbilim
linguistisch – dilbilimsel
Literatursprache – yazın dili
Lokaladverb – yer belirteci
Lokalsprache a- gız
Lokativ – kalma durumu
maschinelle (Sprach—) Übersetzung – bilgisayar cevirisi
maskulin – eril
Maskulinum – eril
mehrdeutig – cokanlamlı
Mehrdeutigkeit – cokanlamlılık
Modaladverb – niteleme belirteci
Modus – kip
Morphem – bicimbirim
Morphologie – bicimbilim
Mundart – agız
Muttersprache – anadili
Nachricht – bildiri
Nachstellung – ilgec
Namenkunde – adbilim
natürliche Sprache – doğal dil
Nebenbedeutung – yananlam
Nebenordnende Konjunktionen – düzenleme baglaclari
Nebensatz – yantümce
Nebensätze des Grundes – neden bildiren yan cümleler
Nebensätze der Absicht – niyet, amac bildiren yan cümleler
Nebensätze der Art und Weise – hal bildiren yan cümleler
Nebensätze der Zeit – zaman bildiren yan cümleler
Negation – olumsuzluk
negativer Satz – olumsuz tümce
Neutrum – yansız, cinsiytsiz (ad)
Nomen – ad
Nominali***rung – adlasma
Nominalsatz – ad tümcesi
Nominativ – yalın durum
Numerale – sayi adı
Objekt – tümlec
Objekt – nesne
offizielle Sprache – resmi dil
Optativ – istek kipi
Ordinalzahlen – derece gösteren sifatlar
Ortsadverb – yer belirteci
Partikel – ilgec
Partizip – ortac
Passiv – edilgen catı
Passiv – edilgen eylem
Perfekt – belirli gecmis zaman
Person – kisi
Personalpronomen – kisi adılı
Phonetik – sesbilgisi
Plural – cogul
Plusquamperfekt – dolayli gecmis zamanin hikayesi
Position – yer
Positiv – sifatta dogal derece
Possessivsuffix – iyelik eki
Prädikat – yüklem
Possesivpronomen – iyelik zamirleri
Präposition – ilgec
Präsens – simdiki zaman
Präteritum – simdiki zamanin hikayesi
Pronomen – adıl, zamir
Pronominali***rung – adıllas(tır)ma
Proposition – önerme
Rechtschreibung – yazım
Rede – söz
Redensart – deyim
Regelmäsige Verben – düzenli fiiller
Reflexiv – dönüslü catı
reflexives Verb – dönüslü eylem
Reflexivpronomen – dönüslü adıl
regelmässig – kurallı
Relativpronomen – ilgi adılı
Relativsätze – ilgi cümlecikleri
reziprokes Verb i- stes eylem
Rhetorik – sözbilim
rückbezügliches Fürwort – dönüslü adıl
Sammelnamen – topluluk isimleri
Satz – tümce
Satzanalyse – dilbilgisel çözümleme
Satzaussage – yüklem
Satzgegenstand – özne
Satzglied – önerme
Schrift – yazı
Schache Deklination – zayif cekim
Semantik – anlambilim
semantisch – anlambilimsel
Silbe- hece
Singular – tekil (ad)
Sinn – anlam
Sondersprache – agız
Sondersprache – özel dil
Sprachgebrauch – kullanım
Stamm – gövde
Stammwort – köken
Starke Deklination – kuvvetli cekim
Subjekt – özne
Suffix – des Kasus takı
Superlativ – sifatta en üstünlük derecesi
Synonymie – eşanlamlılık
Syntax – sözdizim
Tempus – zaman
transitiv – gecisli
Umgangssprache – gün****k dil
unabhängiger – Satz bagımsız tümce
unbestimmt – belirsiz
unbestimmte Vergangenheit – belirsiz gecmis zaman
unbestimmten Zahladjektive – belirsiz sayi sifatlari
unbestimmtes Adjektiv – belgisiz sıfat
Übersetzung – ceviri
Verb – eylem
verbaler Satz – eylem tümcesi
Verbalstamm – eylem gövdesi
Verbalwurzel – eylem kökü
Verneinung – olumsuzluk
Vollverben – tam fiiller
Vorwort – ilgec, edat
Wort – sözcük
Wortart – sözcük türü
Wortbildung – sözcük yapımı
Wortschatz – sözcük dagarcıgı
Zahladjektive – sayi sifatlari

Yorum Bırak...