Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi – Konu Anlatım

Biyolojik  Çeşitlilik
Biyolojik zenginlik ya da biyolojik çeşitlilik, canlıların farklılığını  ve değişkenliğini, içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla,  birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini ifade  etmektedir.

Biyolojik çeşitlilik Gen, Tür ve Ekosistem olmak üzere üç hiyerarşik  kategoriye ayrılır:

• Genetik Çeşitlilik bir tür içindeki çeşitliliği ifade eder. Bu  çeşitlilik belli bir tür, populasyon, varyete, alt-tür ya da ırk  içindeki gen farklılığıyla ölçülür.

• Tür Çeşitliliği belli bir bölgedeki, alandaki ya da tüm  dünyadaki türlerin farklılığını ifade eder. Bir bölgedeki türlerin  sayısı (yani o bölgenin tür zenginliği) bu konuda en sık kullanılan  ölçüttür.

• Ekosistem Çeşitliliği ise bir ekolojik birim olarak karşılıklı  etkileşim içinde olan organizmalar topluluğu ile fiziksel çevrelerinin  oluşturduğu bütünle ilgilidir. Ekosistem; kendisini topluluk düzeyinden  ayıran, kendileri cansız olan fakat canlı topluluklarının oluşumunu,  yapısını ve karşılıklı etkileşimlerini etkileyen yangın, iklim ve besin  döngüsü gibi faktörleri de içerir.

Ekosistem düzeyindeki biyolojik çeşitliliğin korunması besin zincirinin  (besin zinciri; güneş enerjisini yaşama dönüştüren bitkilerle başlar,  herbivorlar (otobur), omnivorlar, karnivorlar (etobur) ve çürükçüller  olarak sıralanır) ve enerji akışının korunmasını kapsar. Bu düzeyde,  yalnızca türlerin veya türlerin oluşturduğu grupların değil,  özelliklerin ve süreçlerin de korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Biyolojik Çeşitlilik Nedir?

1- Biyolojik çeşitlilik, ya da kısaca “biyoçeşitlilik”,  bir bölgedeki genlerin, türleri, ekosistemlerin ve ekolojik olayların  oluşturduğu bir bütündür.

2- Biyolojik çeşitlilik, kara, deniz ve diğer su ekosistemleri  ile bu ekosistemlerin bir parçası olan ekolojik yapılar da dahil olmak  üzere tüm kaynaklardaki canlı organizmalar arasındaki farklılaşma  anlamındadır,

Biyolojik çeşitlilik genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği,ekosistem  çeşitliliği (proses) çeşitliliğidir olmak üzere üç hiyerarşik kategoride  ele alınır:

—Genetik Çeşitlilik, bir bireyin sahip olduğu genler  tarafından belirlenen genetik bilgilerin Toplamıdır veya bir tür  içindeki çeşitliliği ifade eder. Bu çeşitlilik belli bir tür,  popülasyon, varyete, alt-tür ya da ırk içindeki genetik farklılıkla  ölçülür.

—Tür Çeşitliliği, belli bir bölgedeki, alandaki ya da tüm  dünyadaki türlerin farklılığını ifade eder. Tür çeşitliliği, bir bölgede  mevcut olan canlı türlerinin sayısını ifade eder. Yerküresi üzerinde  mevcut olan tür çeşidi sayısının 10 milyon ila 80 milyon arasında olduğu  tahmin edilmektedir. Bugüne kadar bu sayının yalnızca 1.6 milyonu  (birmilyonaltıyüzbini) bilim adamları tarafından tanımlanabilmiş ve  isimlendirilmiştir. Bir bölgedeki türlerin sayısı (yani o bölgenin “tür  zenginliği”) bu konuda en sık kullanılan ölçüttür.

— Ekosistem Çeşitliliği, ise bir ekolojik birim olarak  karşılıklı etkileşim içinde olan organizmalar topluluğu ile fiziksel  çevrelerinin oluşturduğu bütünle ilgilidir. Ekosistem; kendisini  topluluk düzeyinden ayıran, kendileri cansız olan fakat canlı  topluluklarının oluşumunu, yapısını ve karşılıklı etkileşimlerini  etkileyen yangın, iklim ve besin döngüsü gibi faktörleri de içerir.  Ekosistem düzeyindeki biyolojik çeşitliliğin korunması besin zincirinin  ve enerji akışının korunmasını kapsar. Bu düzeyde, yalnızca türlerin  veya türlerin oluşturduğu grupların değil, özelliklerin ve süreçlerin de  korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Biyolojik Çeşitlilik Neden Önemlidir?
İnsanların başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamasında  vazgeçilmez bir yeri olan canlı kaynakların temeli biyolojik  çeşitliliktir. Üretimi yapılan tüm tarım çeşitlerinin, yani kültüre  alınmış bitki ve hayvan türlerinin, temeli doğada bulunan yabani  akrabalarına dayanır. Günümüzde de yeni tarım çeşitleri elde etmek veya  mevcut olanları insanların ihtiyaçlarına göre iyileştirmek (ıslah etmek)  için yabani türlerden yararlanılmaktadır. Ekosistemler de yabani  türlerin varlılarını sürdürmesi, evrimleşmesi, çeşitlenmesi ve yeni  genetik özellikler kazanması için canlı ve cansız varlıkların  birbirleriyle ve kendi içlerinde etkileşimleri sonucu, çevresel şartlara  da bağlı olarak karmaşık ve herbiri diğerinden farklı yapılar ve  işlevler kazanmıştır. Ekosistemlerin sahip olduğu bütünlük ve  çeşitlilik, iklim, yağış rejimi, tür sosyolojisi gibi doğal dengelerin  devamında önemli işlevler görür.

Gıda ve tarım için önem taşıyan ve giderek azalan canlı kaynaklar, bu  gün bir ülkenin sahip olabileceği önemli avantajlar arasında  sayılmaktadır. Dünyanın tarım yapılabilecek nitelikteki alanları ve su  kaynakları hızla kirlenmekte ve yok olmaktadır. Bilim adamları yakın  gelecekte insanların ciddi bir gıda sorunu ile karşı karşıya kalacağı  görüşündedir. Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler  rekoltesi yüksek yeni tohumluk ve damızlık tarım çeşitlerinin  geliştirilmesi için büyük yatırımlar yapmakta ve gıda ticaretini  ellerinde tutma yolunda çabalar sarf etmektedir. Bu gelişmeler ışığında,  ülkelerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, özellikle genetik  kaynaklar anlamında büyük bir güç durumuna gelmektedir. Çünkü çevresel  baskılara dirençli ve yüksel üretim potansiyeline sahip çeşitlerin  geliştirilmesi için yabani canlı kaynaklardan faydalanılmaktadır.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Önemi

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP), Biyolojik  Çeşitlilik Sözleşmesi’nin uygulanmasına rehberlik etmek amacıyla ulusal  bir strateji hazırlanması yükümlülüğüne yanıt teşkil etmektedir.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin metni, dünyadaki sanayileşme,  şehirleşme gibi biyolojik çeşitlilik üzerindeki baskıları artıran  süreçlerin hızlanması ile birlikte doğan ihtiyaç üzerine, 1987 yılında  Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından başlatılan ve dört  yıl süren bir çalışma sonunda oluşturulmuştur. Rio de Janerio’da 1992  yılında gerçekleştirilen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde  biyolojik çeşitliliğin azalmasının önemli bir sorun olduğu ve bu  azalmanın uluslararası çaba sarf edilmeden önlenemeyeceği kabul  edilmiştir. Zirve, Türkiye’nin de taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik  Sözleşmesi’nin aralarında bulunduğu önemli küresel sözleşmelerin  imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye bu Sözleşmeyi 1992’de imzalamış  ve 29 Ağustos 1996 tarih ve 4177 sayılı Kanun ile onaylamıştır. Sözleşme  14 Mayıs 1997 yılında ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS)’nin üç temel amacını;
Biyolojik çeşitliliğin korunması,
Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı;
Genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil  ve hakkaniyete uygun paylaşımı oluşturmaktadır.

Sözleşme her ülkenin özel koruma tedbirlerine ihtiyaç duyan biyolojik  kaynaklar ile sürdürülebilir kullanım için daha büyük potansiyele sahip  olan biyolojik kaynaklarını belirlemesini; koruma ve sürdürülebilir  kullanım üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilecek eylemlerin  kategorilerinin ve süreçlerinin belirlenmesini ve izlenmesini  gerektirmektedir.
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ülkelerin sınırları dahilinde biyolojik  kaynakları üzerindeki hükümranlığını kabul eder. Bu kaynaklara erişim  ülkelerin salahiyetinde karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak  gerçekleştirilecektir. Söz konusu karşılıklı anlaşmalar teknolojiye  erişim ve genetik materyallerin kullanımından sağlanan faydaların  paylaşımı için de bir temel ve fırsat oluşturmaktadır. Biyolojik  Çeşitlilik Sözleşmesi’nin genetik kaynakları uluslararası bir anlaşmada  bağlayıcı yükümlülüklerle ele alan ilk anlaşma olması, zengin genetik  kaynakların sahibi olan ülkemiz için bu Sözleşmenin önemini  artırmaktadır.

Taraflar Konferansı Sözleşme’nin karar organıdır. Sözleşme’nin  uygulanması ile ilgili kararlar iki yılda bir yapılan Taraflar  Konferansında alınır. Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların  (GDO’ların) biyolojik çeşitlilik üzerindeki olası olumsuz etkilerinin  kontrol altına alınması amacıyla, Sözleşme’ye ek olarak Cartagena  Biyogüvenlik Protokolü hazırlanmış ve 2003 yılında dünyada yürürlüğe  girmiştir.

Sözleşme altında bu güne kadar çeşitli iş programları ve rehberler  onaylanmıştır. İş programları farklı ekosistemleri ele almaktadır.  Ekosistemlerin yönetimi ile ilgili olan ve her tematik alanı  ilgilendiren sürdürülebilir kullanım, teşvik tedbirleri, genetik  kaynaklara erişim ve yarar paylaşımı gibi konularda ise rehberler  geliştirilmiştir. İş programları ve rehberler Sözleşmenin uygulanmasında  uluslar arası seviyede eşgüdüm sağlanmasını amaçlamaktadır. İş  programlarının uygulanması kapsamında ulusal seviyede hedef ve  önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin Biyoçeşitliliği ve Önemi
Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği  göstermektedir. Anadolu, kendi başına ayrı bir kıta olmamakla birlikte,  bir kıtanın sahip olabileceği tüm ekosistem ve habitat özelliklerine tek  başına sahiptir. Bunun nedenleri arasında üç farklı biyoiklim tipinin  görülmesi, bünyesinde Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere  üç Biyocoğrafik Bölge (BCB) bulundurması, sahip olduğu topoğrafik,  jeolojik, jeomorfolojik ve toprak çeşitlilikleri, deniz, göl, akarsu,  tatlı, tuzlu ve sodalı göller gibi değişik sulak alan tiplerinin  varlığı, 0-5000 metreler arasında değişen yükselti farklılıkları, derin  kanyonlara ve çok farklı ekosistem tiplerine sahip olması, Avrupa  ülkelerine göre buzul döneminden daha az etkilenmesi, kuzey Anadolu’yu  güney Anadolu’ya bağlayan Anadolu Diyagonalinin varlığı ve buna bağlı  olarak oluşan ekolojik ve floristik farklılıklar ile üç kıtanın birleşme  noktasında yer alması sayılabilir. Özetle, Türkiye tarım, orman, dağ,  step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine ve bu ekosistemlerin  farklı formlarına ve farklı kombinasyonlarına sahiptir.

Biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Ortadoğu’nun en zengin  ülkelerinden olan Türkiye, bu açıdan Avrupa kıtasında dokuzuncu  sıradadır. Ülkenin 7 coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve  fauna özellikleri gösterir. Türkiye’de, her biri kendi endemik türlerine  ve kendi doğal ekosistemlerine sahip birkaç farklı ekolojik bölge  bulunmaktadır. Türkiye, 120 memeli, 400’ü aşkın kuş türü, 130 kadar  sürüngen, 400’e varan balık türüyle, biyolojik çeşitlilikte tür  çeşitliliği açısından çok zengindir. Öte yandan, Türkiye sulak alanlar  açısından zengin bir ülkedir.

Biyocoğrafik bölgelerden Avrupa-Sibirya Biyocoğrafik Bölgesi Kuzey  Anadolu’da boydan boya ve Trakya Bölgesinin Karadenize bakan  kısımlarında uzanmaktadır. En yağışlı iklim bölgesidir, geniş kısmı  ormanlarla kaplıdır. Akdeniz Biyocoğrafik Bölgesi, Akdeniz’e kıyısı olan  tüm yöreler ile Trakya’nın batı kısımlarını kaplar ve çok farklı  ekosistem tipleri içerir. İran-Turan bölgesi, Biyocoğrafik Bölgelerin en  genişidir ve Orta Anadolu’dan başlayarak Moğolistan’a kadar uzanır.  Bölgede karasal iklim ve step bitkileri baskındır.

 

Yorum Bırak...