Dil ve Anlatım – 9. Sınıf Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri – Konu Anlatım

II. ÜNİTE
DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ
 1. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI
 * Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte yeryüzünde konuşulan dil sayısının ortalama 3000-3500 arasında olduğu tahmin edilmektedir.
 * Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe dil aileleri (dil akrabalığı) adı verilir.
 Yeryüzündeki diller yapı ve köken olmak üzere iki bakımdan incelenir:
 A. Yapı Bakımından Dünya Dilleri
 1. Tek heceli diller:
 * Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.
 * Sözcükler ek almadan değişime uğramadan kalmaktadır.    * Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır.
 * Yeryüzünde Çince ile Vietnam dili ve bazı Himalaya ve Afrika dilleri ve Avrupa’da Bask dili bu gruba girer.
 2. Eklemeli (Bitişken) Diller:
 * Bu dillerde bir veya daha çok heceli köklere yapım ve çekim ekleri eklenir.
 * Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler, yeni kavramlar türetilir.
 * Bu dile en güzel örnek Türkçedir. Ayrıca Altay dilleri, (Moğolca, Mançu-Tunguz) küçük ayrımlarla Japonca; Ural dilleri (Fince, Macarca, Samoyetçe) ile bazı Asya ve Afrika dilleri bu gruba girer.
 3. Çekimli (Bükümlü) Diller:
 * Büküm, sözcüğün çekimi sırasında kökün özellikle kökteki ünlünün değişmesidir.
 * Çekim sırasında görülen değişikliklerle yeni sözcükler ve kavramlar ortaya çıkar.
 * Hint- Avrupa dilleri (Almanca, Farsça, Fransızca, Hintçe) ile Arapça çekimli dil grubuna girer.
 B. Köken Bakımından Dünya Dilleri
 1. Hint – Avrupa Dilleri Ailesi
 a. Asya Kolu: Hintçe, Farsça, Ermenice
 b. Avrupa kolu:
 * Germen (Cermen) Dilleri: Almanca, İngilizce, Felemekçe (Hollanda’da ve Belçika’nın bir kısmında kullanılan dil).
 * Romen Dilleri: Latince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca
 * İslav Dilleri: Rusça, Sırpça, Lehçe (Lehistan bölgesinde kullanılan dil).
 2. Hami-Sami Dilleri Ailesi: Akatça, Arapça, İbranice
 3. Bantu Dilleri Ailesi: Orta ve Güney Afrika’da yaşayan Bantuların dilleri bu gruba girer.
 4. Çin Dilleri Ailesi: Çince ve Tibetçe bu ailedendir.
 5. Ural- Altay Dilleri Ailesi:
 a. Ural Kolu: Fince, Macarca, Estonca
 b. Altay Kolu: Türkçe, Moğolca, Mançuca
 “ Türkçe dünya dilleri arasında yapı bakımından sondan eklemeli dil grubuna girer. Köken bakımından ise Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır. “
 2. TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ
 Türk dilinin kökeni çok eski çağlara dayanmaktadır. Türk dili gelişme aşamaları kitaptaki şemaya göre takip edilecektir.
 ( Bkz.  – Dil ve Anlatım Ders Kitabı – Sayfa 35 )
 TÜRKÇENİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN ESERLER
 Türklerin 10. yüzyıldan itibaren İslâmiyeti kabul etmesiyle birlikte din, dil ve kültür hayatlarında önemli değişiklikler olmuştur. Bu dönemde bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsça kullanılmaya başlanmıştır. Dil ve kültür alanındaki bu etkilenme sonucu Arapçadan, Farsçadan dilimize pek çok sözcük ve kavram girmiştir. Ancak Türkçe bir taraftan da varlığını sürdürmüştür. Özellikle Karahanlılar döneminde (932-1212) dil ve edebiyatımız açısından önemli sayılan Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t Türk ve Atabetül Hakayık adlı eserler yazılmıştır.
 Anadolu’da Türkçenin gelişmesi ise şöyle olmuştur: 11-12 ve 13. yüzyıllarda Anadolu’da Anadolu Selçukluları devleti yönetime hâkimdi. Bu dönemde devletin resmî dili Farsça idi. Edebiyat ve sanat dili olarak Farsça, bilim dili olarak da medreselerde Arapça öğretiliyordu. Aydınlar eserlerini Arapça–Farsça ya da bu dillerin karışımıyla yazıyorlardı. Türkçenin gelişimine 12 ve 13. yüzyıllarda Şeyyat Hamza, Ahmet Fakih, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hoca Dehhani, Dede Korkut vb. pek çok yazar ve düşünür katkı sağlamıştır.
dil ve anlatım dillerin sınıflandırılması,dillerin sınıflandırılması,dillerin sınıflandırılması nedir,dillerin sınıflandırılması tablo,dillerin sınıflandırılması hazırlık,dillerin sınıflandırılması konu anlatımı, türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, türk dilinin tarihi gelişimi, türkçenin tarihi gelişimi

Bir Yorum Var

  1. Aleyna

Yorum Bırak...