Dil ve Anlatım – 9. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatım

NOKTALAMA İŞARETLERİ
 Yazıda karışıklıkların önüne geçmek, yanlış okumayı önlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, cümlenin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılan işaretlere noktalana işaretleri[1][1] denir.
 Yazıdaki trafik işaretleri olarak da tanımlayabileceğimiz noktalama işaretleri şunlardır:
 8. KESME İŞARETİ ( ’ )[2][2]
 Özel isimlere eklenen çekim eklerini ayırmak için kullanılır.
 Mustafa Kemal’e, Ankara’yı, Türkiye’de, Kızılırmak’ı, Mamak Caddesi’nde…
 Ancak kurum ve kuruluş adlarından sonra kesme işareti kullanılmaz:
 Türkiye Büyük Millet Meclisine, Mamak Anadolu Lisesi Müdürlüğüne, …………… Başkanlığına, ……………. Dekanlığına, …………… Rektörlüğüne, ………………. Kurumundan
 ]Yabancı isimlere getirilen yapım ve çekim ekleri okunuşa göre belirlenir ve kesme işaretiyle ayrılır:
 Shakespeare’in, Moliere’e, Honolulu’lu
 ]Kişi adlarına sonradan eklenen unvanlara eklenen ekler de kesme işareti ile ayrılmaz.
 Zeynep Hanıma, Ayhan Beyden, ………. Efendinin, …………… Paşayı…
 ]Sert sessizle biten özel isimlere ünlüyle başlayan ek getirildiğinde ismin son sesi korunur, ama söyleyişte yumuşama olur.
 Zonguldak’ı (Zonguldağı), Sinop’a (Sinoba), Ahmet’in (Ahmetin)
 ]Özel ismin yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve eki de kesme işaretiyle ayrılmaz.
 ]Yabancı isimler hariç diğer özel isimlere yapım ve çokluk ekleri getirilerek yapılan kelimeler büyük harfle başlar ve ekleri de kesme işareti ile ayrılmaz. Bu eklerden sonra gelen ekler de kesme işareti ile ayrılmaz.
 Türklük, Türkçü, Türkleşmek, Türkçülüğün, İslâmlaşmak, Türkolog, Darvinci, Sivaslı, Ankaralı, Ankaralıdan, Türkçecilik, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Mustafa Kemallerden, Ereğliler…
 Bu özel isimler, türetilen kelimenin içinde kalıyorsa büyük harfle başlamaz:
 Panislâmizm, Panturanizm, Pantürkizm…
 Özel isimlere eklenen –lı, -siz, -ci yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz:
 Ankaralı, Atatürkçü, İstanbulsuz…
 Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler okunuşa göre belirlenir ve kesme işaretiyle ayrılır:
 DSİ’ye, ÖSS’de, TCDD’ye, TBMM’nin…
 Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda kelimenin okunuşu esas alınır:
 kg’dan, cm’yi, mm’den
 Ancak büyük harfle yapılıp da okunuşu esas alınan kısaltmalar da vardır ki bunlar bir kelime gibi telâffuz edilebilmektedirler:
 ASELSAN’a, BOTAŞ’ın, NATO’dan, UNESCO’ya…
 Sonunda nokta bulunan kısaltmalardan sonra kesme işareti kullanılmaz. Ek kelimenin okunuşuna göre belirlenir:
 vb.leri, mad.si, Alm.dan, İng.yi, Nu.dan
 Sayılardan sonra gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılır. Sıra sayılarında hem nokta hem kesme kullanılmaz:
 1972’de, 1881’de, 2000’den, 12’nci…
 Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla gösterilir:
 Onar, beşer, yüz yirmişer, yüz ellişer milyon…
 İki kelime sonradan birleştirildiğinde ve (özellikle şiirde vezin gereği) bu kelimelerden ikincisinin ilk ünlüsü düşürüldüğünde düşen ünlünün yerine kullanılır:
 ne oldu → n’oldu, ne etsin → n’etsin, ne eylesin → n’eylesin, Karacaoğlan → Karac’oğlan (Şiir dışında Karacaoğlan’dır.), düştü mü ola → düştü m’ola…
 Özellikle belirtilmek istenen ek, harf ve kelimelerden sonra kullanılır:
 A’dan Z’ye, -daş’la türemiş kelimeler…
 Bazı kelimelerde b’nın m’ya dönüştüğü görülür.
 Ne’nin belirtisiz nesne olarak kullanımına örnek verin.
 (Aldığı ekle bir başka kelime ile karıştırılabilecek olan kelime köklerinden sonra kullanılır:
 Tava’nın rengi neden böyle olmuş?
 Bilgi’nin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir.)
 Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığı zaman kesme işareti yay ayraçtan sonra konur:
 Yunus Emre (1240?-1320)’nin, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)’nin
 Ancak cins isimlerinden sonra yay ayraç geliyorsa yay ayraçtan sonraki ek kesmeyle ayrılmaz:
 İmek fiili (ek fiil)nin
 9. TIRNAK İŞARETİ ( “ ” )
 Başka birinin yazısından veya sözünden, hiç değiştirilmeden yapılan aktarmalar[3][3] tırnak içinde gösterilir. Alıntı cümle(ler), büyük harfle başlar, noktayla biter. Alıntı cümleye ait olan noktalama işaretleri tırnağın içinde kalır. Asıl cümle de daha bitmediği için küçük harfle devam eder:
 Yaşlı kadın, “Yetişin!” diye bağırdı.
 Şinasi, Halil Bey’e biraz rahatlık vermiş gibiydi. “Yatsam, acaba uyuyabilir miyim?” diye düşündü, yatıp da uyuyamamaktan korktu; ama korktuğu başına gelmedi. Sabaha kadar yattı, hem de uyudu. (Memduh Şevket Esendal, Saide)
 Genç, esmer kız, yeni neslin son Türk kadınlarının o asla tatmin edilemeyecek olan ebedî kederiyle bulutlanan siyah gözlerini kitabından ayırmayarak,
“Okuyorum büyükanneciğim.” dedi. (Ömer Seyfettin; Bahar ve Kelebekler)
 Aşağıdaki cümlelerin hangisi “İlkbahar en güzel mevsimdir.” cümlesiyle yüklemin türü bakımından benzerlik gösterir?
 Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır:
 “Küçük salonun fes renginde, kalın, ağır perdeli penceresinden dışarı, muhteşem, parlak bir suluboya levhası gibi görünüyordu. Saf mavi bir sema… Çiçekli ağaçlar… Uyur gibi sessiz duran deniz… Karşı sahilde mor, fark olunmaz sisler altında dağlar, korular, beyaz yalılar…”
 “Birden, üç dişi kalan buruşuk ağzını açtı. Esnedi. Bir mumya uzvu kadar sararmış, katılaşmış elini başına götürdü. Kahve rengindeki yemenisinin altında daha beyaz görünen saçlarına dokundu. Bir an düşündü.” (Ömer Seyfettin; Bahar ve Kelebekler)
 Cümle içinde özellikle belirtilmek istenen kelimelerden ve sözler tırnak içine alınır. Bazen tırnak işareti kullanmak yerine bu kelimeler koyu harflerle veya altı çizilerek de yazılabilir. Bunlar cümle değillerse küçük harfle başlarlar:
 Birçoğu “edebiyat” kavramını yeni öğreniyordu.
 Uzaklık ifade etmek için “ta” kullanılır.
 Birçoğu edebiyat kavramını yeni öğreniyordu.
 Uzaklık ifade etmek için ta kullanılır.
 Kitap isimleri ve yazı başlıkları yazıda tırnak içinde gösterilir. Bunlardan sonra kesme işareti kullanılmaz; çünkü tırnak işareti aynı zamanda kesme işaretinin görevini de üstlenir:
 Tanpınar’ın tek denemesi,”Beş Şehir”dir.
 Faruk Nafiz, “Han Duvarları”nda, Anadolu coğrafyasını ve insanını en güzel şekilde anlatmıştır.
 Kitabınızdaki “İmlâ Kuralları” konusuna bir göz atın.
 10. TEK TIRNAK İŞARETİ ( ‘ ’ )
 Doğrudan yapılan ve tırnak işareti ( “ ” ) içinde gösterilen sözlerin içinde başka bir alıntı söz daha varsa bu da tek tırnak işareti ( ‘ ’ ) içinde verilir:
 Hasan: “Yolda Yücel’i gördüm, ‘Yarın sizin sınıfla maç yapalım.’ dedi”
 Annesi kıza, “Kardeşini parka götür. Baban niçin geciktiğinizi sorarsa ‘Annem göndermedi’ dersin.” diye seslendi.
 Edebiyat öğretmeni, “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı? dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okudu.
 Tek tırnak bir de dil yazılarında örnek olarak verilen kelimelerin anlamlarını göstermek için kullanılır:
 Göktürk Anıtları’nda geçen bodun ‘millet, kavim’, sab ‘söz’, tüketi ‘tamamen’ gibi kelimeler artık kullanılmamaktadır.
 11. yay ayraç  ( (  ) )
 Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan, yazının ve sözün aslında olmayıp, sonradan eklenmiş olan açıklayıcı kelimeleri ve söz gruplarını göstermek için kullanılır:
 O tarihte (1980) henüz sen yoktun.
 Türk edebiyatının üç kolu da (halk edebiyatı, divan edebiyatı, yeni Türk edebiyatı) büyük farklılıklar gösterir.
 Sanatçının bu eseri hatıra (Anı demek daha doğru olur.) türünün en iyi örneklerindendir.
 Türkçede bazı ekler (-yor, -ken, -leyin, -mtırak, -ki) büyük ünlü uyumu kuralına aykırıdır.
 Hakkında açıklama yapılan söze ait ek, ayraç kapatıldıklarn sonra yazılır:
 Yunus Emre (1240?-1320)’nin
 “yani” ile yapılan açıklamalar yay ayraç içine alınmaz.
 Babasından, yani okumasında büyük emeği geçen insandan daha ne isteyebilirdi ki?
 Sözün söylendiği anda olup biteni, konuşanın hareketlerini ve durumunu  belirtmek için kullanılır. Özellikle tiyatro eserlerinde çokça kullanılır:
 İhtiyar ─ (Yerinden doğrulur.) Şimdi ne olacak?
 Kaymakam ─ (hiddetle) Ne olacak baba…Oğlunun katili ecnebi tebaasıymış…
 Alıntıların yapıldığı eser ve yazar adı yay ayraç içinde verilir:
 Asıl konuşan Hasan’dı, altı aydan beri susan Hasan… Durmadan, dinlenmeden, nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları titreyerek taze, gevrek, billûr sesiyle biteviye konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylüyordu. Eskici hem çalışıyor, hem de, ara sıra “Ha! Ya? Öyle mi?” gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu; artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgârını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli, hem yaslı dinliyordu; geçmiş günleri, kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu.
(Refik Halit Kara, Eskici)
 Herhangi bir metinden alınan cümlenin öncesi ve sonrası olduğunu, aralarda da alınmayan kısımlar olduğunu belirtmek için üç noktayla birlikte kullanılabilir
 “(…) Annelerinin esvaplarını kızlar giyer, büyükannelerinin mücevherlerini torunlar takardı. Sırmalı çedik pabuçlar, kırmızı feraceler… Ah hele kırmızı feraceler… Baharın yeşil çimenleri üzerinde, seyir yerlerinde kadınlar tıpkı birer gelincik çiçeği gibi parlarlardı. (…)” (Bahar ve Kelebekler; Ömer Seyfettin)
 Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda soru işaretiyle birlikte yay ayraç kullanılır:
 Ankara’dan Konya’ya 1,5 (?) saatte gitmiş.
 1496 (?) yılında doğan Fuzuli…
 Söze alay etme, hafife alma, küçümseme, inanmama, kinaye anlamları katmak için Ünlem işaretiyle birlikte kullanılır:
 İsteseymiş bu kitabı bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş.
 Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.
 Enflasyonun nasıl düşeceğini bilmeyen ekonomi bilginlerimiz (!) var.
 Gençliğinde 100 metreyi 10 saniyede koşarmış (!).
 Yabancı kelimelerin okunuşları parantez içinde verilir:
 Rousseau (Ruso) Fransız edebiyatında romantizmin önemli temsilcilerinden biridir.
 İngiltere’de Lord Byron (Lord Bayron), Shelley (Şelli) ve Shakespeare (Şekspir) romantizmin kaynağı sayılırlar.
 12. KÖŞELİ AYRAÇ ( [ ] )
 Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda dışta köşeli, içte yay ayraç kullanılır:
 Kütüphanemize Türk edebiyatı tarihi kitapları [En başta Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (Nihat Sami Banarlı)] alınmalı.
 Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır:
 Yekta Bahir [Ömer Seyfettin], Yeni Lisan, Genç Kalemler.
 Bilimsel çalışmalarda, metinde bulunmadığı hâlde araştırmacı tarafından tamamlanan kısımlar köşeli ayraç içinde verilir:
 Babam kağan öldüğünde küçük kardeşim Küş-tegin ye[di yaşındakaldı…]
 13. KISA ÇİZGİ ( – )
  Satır sonunda, yer kalmadığı için yarım kalan kelimelerin bölünmüş olduğunu, yani devamının altta olduğunu göstermek için satır sonunda kullanılır. Bu görevde kullanılınca birleştirme çizgisi denir.:
 O zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, minimini yavru ağlıyor. Ses-
 sizce, titreye titreye ağlıyor.
 Birleşik kelimeler de tek kelime gibi telâffuz edilerek heceleme buna göre yapılır.
 …………………………………………………………………………………………………………. ba-
 şöğretmen Atatürk ……………………………………………………………………………….. il-
 kokuldayken …………………………………………………………………………….Karaosma-
 noğlu’nun…………………………………………………………………………..
 Kelimeler satır sonunda ve başında bir tek harf kalacak şekilde bölünmez. Aşağıdaki gibi kullanımlar yanlıştır:
 …………………………………………………………………………………………………………….a-
 rabayla ………………………………………………………………………………………………..u-
 çurtmamızın …………………………………………………………………………………….cami-
 i ………………………………………………………………………………………………………niha-
 î…………………………………………
 Doğruları şöyle olacaktır:
 …………………………………………………………………………………………………………ara-
 bayla ……………………………………………………………………………………………..uçurt-
 mamızın ……………………………………………………………………………………………..ca-
 mii ………………………………………………………………………………………………………ni-
 haî…………………………………………
 Özel isimlerde ve rakamlarda kesme işareti satır sonuna geliyorsa ve kesme işaretinden sonraki kısmın alt satıra geçmesi gerekiyorsa bu durumda kısa çizgi kullanılmaz:
 …………………………………………………………………………………… Geçen yıl Ankara’
 daki akrabalarımıza …………………………………………………………………………1996’
 da ………………………………………….
 Gırtlak ünsüzü için kesme kullanılan kelimelerde kesmeli heceler satır sonuna getirilmez.
 ……………………………………………………………………………………………………….meş’-
 aleyi                            değil                …………………………………………………meş’a-
 leyi                              olacak             ………………………………………………….. kur’-
 adan                           değil                ………………………………………………….kur’a-
 dan.                            olacak
 “de” ve “ki” bağlacı ile “mi” soru ekinden önceki kelime satır sonunda kalıyor da bu ek ve bağlaçlar alt satıra iniyorlarsa araya (satır sonuna) kısa çizgi konmaz:
 …………………………………………………………………………………………… önünde kitap
 da yoktu ……………………………………………………………………………………… gördüm
 ki söylüyorum ……………………………………………………………………………. geçen yıl
 mı kazanmış?
 Özgün imlâsıyla yazılan yabancı kelimeler satır sonunda kendi dillerinin kurallarına göre bölünür.
  Cümle içindeki arasöz ve ara cümlelerin başına ve sonuna konur:
 Bütün bebekler –Zeynep hariç- çoktan uykuya dalmışlardı.
 Sizinle ilgili her şeyi –gördüğüm ve bildiğim her şeyi- mutlaka yazacağım.
 Bu çocuk –sizi temin ederim ki- ilerde büyük adam olacak.
  Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına konur:
 İkinci dünya savaşı (1939-1945) tam altı yıl sürmüştür.
 09.30-10.30
 Bazı terimlerle kuruluş adlarında kullanılır:
 isim-fiil, zarf-fiil, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi…
  Birbiriyle ilgi kurulan iki isim arasında kullanılır:
 Türk-Yunan ilişkileri.
 Sivas-Ankara arası trenle yüz yıldır 12 saatte gidiliyor.
 Türkçe-Fransızca sözlük
 Ural-Altay dil grubu
 Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması
 Soy-dil-din üçgeni…
 2000-2001 öğretim yılı…
  Rakamlar arasında kullanılarak ila anlamı verir:
 3-4 kişi
 19-20 yaşlarında
 1-7 Aralık 2000 tarihleri  arasında
 Matematikte çıkartma işareti olarak kullanılır:
 458-54=404
 Adreslerde semt ile şehir ismi arasına konur:
 Demirlibahçe-ANKARA
  Dil bilgisinde fiil kök ve gövdelerini ifade etmede, kelimeleri eklerine ayırmada, ekleri tek başına göstermede ve kelimeleri hecelemede kullanılır:
 oku-, yaz-, gönder-, sevindir-; yaz-dı-k, yol-cu-luk, -de, -i, -ki, ge-le-bi-li-rim
 Bazı yabancı kelimelerde kullanılır:
 Sainte-Beuve, by-pass, check-up…
 g. Bilimsel yazılarda, Arapça ve Farsça tamlamalarda ve bazı ibarelerde kullanılır:
 Servet-i Fünun, Divanı, Lûgati’t-türk, Aşk-ı  Memnu, bülbül-i şeydâ, âteş-perest, vatan-perver, bilâ-ücret, bî-çâre, hokka-bâz, nâ-mağûb…
 14. UZUN ÇİZGİ ( )
 Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başında (satır başında) kullanılır. Konuşma çizgisi de denir.
 Şinasi Halil Bey’e baktı ve:
 ─Bu mektup sana, dedi.
 ─Bana mı, kimden?
 ─Evden olacak!
 ─Evden? Ne münasebet?
 Şinasi Bey mektubu aldı. Saide’nin yazısı ile şu satırları okudu:
 …
 Büyük nine sordu:
 ─Okuduğun ne, kızım?
 ─Bir roman.
 ─Neden bahsediyor?
 ─Hiç.
 Büyük nine tekrar daldı.
 Oyunlarda uzun çizgi, konuşanın adından sonra da konabilir:
 Büyük nine ─ Okuduğun ne, kızım?
 Kız ─ Bir roman.
 Büyük nine ─ Neden bahsediyor?
 Kız ─ Hiç.
 Büyük nine tekrar daldı.
 Konuşmalar tırnak içinde verildiği zaman konuşma çizgisi kullanılmaz.
 15. Eğik Çizgi ( / )
 Şiirlerden alıntı yapıldığında, yan yana yazılan mısraları ayırmak için kullanılır:
 Yüzükoyun yatma diyor annem / Yatar mıyım hiç, / İster miyim / Yüzümün / Koyun olduğunu?  (FHD)
 Adreslerde apartman ve daire numaralarıyla semt ve şehir isimleri arasına konur:
 Altay Sokağı, Nu: 21/6
 Kurtuluş/ANKARA
 Dil bilgisinde eklerin ünlü ve ünsüz uyumlarına göre aldıkları farklı şekillerini göstermek için kullanılır:
 -a / -e, -an / -en, -madan / -meden, -dı / -di / -du / -dü / -tı / -ti / -tu / -tü
 Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:
 125/5=25
 Bilgisayar ve internet dilinde eğik çizgi olarak //, / ve \ işaretleri kullanılmaktadır.
 16. Denden işareti ( ” )
 Bir yazıdaki maddelerin sırlanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır.
 a. Etken          fiil
 b. Edilgen        “
 c. İşteş              “
 d. Dönüşlü      “
       [1][1] Bu işaretler Türkçede ilk defa Tanzimat Devri edebiyatçılarından Şinasi tarafından kullanılmıştır.
   [2][2] Bazı alıntı kelimelerde de kesme işareti kullanılır ki bu, noktalama ile değil imlâ ile ilgilidir. bak. İmlâ
   [3][3] Aynen alınmayan sözler tırnak içinde gösterilmez.

Yorum Bırak...