Fen ve Teknoloji – 7. Sınıf Boşaltım Sistemi ile ilgili Soru ve Cevaplar

***BİYOLOJİ BOŞALTIM SİSTEMLERİ***

1-Aşağıdakilerden hangisi böbreklerin görevi değildir?

a-)Vücut sıvılarının bileşiminde bulunan maddeleri belirli yoğunlukta tutmak
b-)Hücrelerde metabolizma sonucu oluşanartık maddeleri süzmek.
c-)Vücutta dengeli bir iç çevrenin oluşumunu sağlamak.
d-)Kan sıvısının böbrekten geçişi sırasında içindeki zararlı maddeleri zararsız . hale getirmek.
e-)Kanın bileşimini ve pH derecesini ayarlamak.

2-Sağlıklı bir kimseden alınan idrar örneği, fehling çözeltisini ya da benedikt ayıracı ile karıştırılıp ısıtılınca renk değişimi olmuyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu insanın idrarında bulunmaz?
a)-Gliserol
b)-Aminoasit
c)-Glikoz
d)-Üre
e)-Amonyak

3-Aşağıda verilen damarlardan hangisinde üre oranı en fazladır?
a-)Kapı toplar damarı
b-)Akciğer atar damarı
c-)Karaciğer atar damarı
d-)Karaciğer toplar damarı
e-)Böbrek toplar damarı

4- 1-Üre 2-Glikoz 3-Amonyak
Yukarıda verilen maddeler sağlıklı bir insanın idrarında en fazla bulunandan en az bulunana doğru nasıl sıralanır?
a-)1-2-3
b-)2-1-3
c-)1-3-2
d-)3-2-1
e-)3-1-2

5-Aşağıdakilerden hangisi,insandaki boşaltım olayına bir örnektir?
a-)Artık ve zararlı maddelerin vücutta depolanması
b-)Kimyasal tepkimeler ile azotun serbest kalması
c-)Sindirim artıklarının dışarı atılması
d-)Hücresel metabolizma sonucu oluşan artıkların vücuttan atılması
e-)Karaciğerin amonyaktan üreyi sentezlemesi

6-Balıkların fazla tuzları böbreklerden atamamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Kalplerinde kirli kanın bulunması
b-)Böbreklerinin gelişmemiş olması
c-)Solungaç solunumu yapmaları
d-)Suda yaşamaları
e-)Karaciğerlerinin üre sentezleyememesi

7-İnsanlarda;

1-Akciğerler
2-Deri
3-Böbrekler

organlarından hangileri, metobolik artıkların atılması sağlar?
a-)Yalnız 1
b-)Yalnız 3
c-)1 ve 2
d-)2 ve 3
e-)1, 2 ve 3

8-Aşağıdaki hayvanlarda hangileri en gelişmiş böbrek tipine sahiptir?
a-)Ergin kurbağa
b-)Kıkırdaklı balık
c-)Yarasa
d-)Kurbağa larvası
e-)Sürüngen embriyosu

9-Tatlı suda yaşayan bir hücrelilerin kontraktif kofulları çalışmazsaaşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?
a-)Hücre fazla su almaz.
b-)Fazla suyu zardan atarak uzaklaştırır.
c-)Fazla suyu atmak için aktif taşıma yapar.
d-)Fazla turgodan dolayı patlayıp ölürler.
e-)Sitoplazma yoğunluğunu azaltırlar.

10-Böbrekteki süzme cisimciğinin kanalında bulunan;
1-)Amino asit
2-)Hidrojen
3-)Glikoz
4-)Üre
moneküllerinden hangileri, idrara göre toplar damarlarda daha fazla bulunur?
a-)1 ve 2
b-)1 ve 3
c-)1, 2 ve 3
d-)2 ve 3
e-)2, 3 ve 4

11-Aşağıdakilerden hangisi, insanda ısı kaybını artıran bir durum değildir?
a-)Terlemenin artması
b-)Soluk alıp vermenin sıklaşması.
c-)Sık sık idrar atılması.
d-)Derideki damarların daralmaması.
e-)Derinin soğuk eşyalara va havaya teması.

12-Terleme;vücudumuz için serinletici bir etki yapar.
Bu durum;
1-Suyun buharlaşması için belli oranda ısı gerekir.
2-Ter sıvısı içindeki yuzların ısı tutma kapasitesi yüksektir.
3-Terleme ile, deriyi kaplayan tozlar da uzaklaştırılır.

ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?
a-)Yalnız 2
b-)Y alnız 3
c-)1 ve 2
d-)1 ve 3
e-)2 ve 3

13-Aminoasitlerin solunumla yakılmaları sonucunda aşağıdaki ürünler açığa çıkar.
1-Su
2-Karbondioksit
3-Amonyak
Bunlardan hangileri,karaciğerde üre sentezi yapılırken yeniden tüketilebilir?
a-)1
b-)3
c-)1 ve 2
d-)1 ve 3
e-)2 ve 3

14-İnsanın boşaltım sisteminde,kandaki azotlu artıklar ve tuzları süzen yapılar,aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
a-)Böbrek havuzcuğu
b-)Böbreğin öz bölgesi
c-)İdrar kanalı
d-)Böbrek kabuk bölgesi
e-)İdrar kesesi

15-Bir sürüngen embriyosunun gelişim sürecinde,
1-Üre
2-Ürik asit
3-Amonyak
maddeleri,etkin olarak hangi sıraya göre atulmaya başlar?
a-)1-2-3
b-)1-3-2
c-)2-1-3
d-)3-1-2
e-)3-2-1

16- 1.Alkol ve sigara
2.Fazla su
3.Aşırı baharat ve tuz
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin kullanılması,böbrek sağlığını bozarak yetmezliğe neden olur?
a-)1
b-)2
c-)1-2
d-)1-3
e-)2-3

17-Aşağıdakilerden hangisi,böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntemlerden değildir?
a-)Organ nakli
b-)Diyaliz makinesine bağlanma
c-)Taşların lazerle kırılması
d-)İlaç tedavisi
e-)Damıtılmış su tüketmek

18-Sağlıklı bir kişinin idrarında;
1-Üre
2-Aminoasit
3-Ürikasit
4-Glikoz
maddelerinden hangisi bulunur?
a-)1-2
b-)2-3
c-)1-3
d-)2-4
e-)1-2-3

19-Boşaltım sistemi normal çalışan bir insanda,aşadaki damarlardan hangisi,boşaltım artığı yönünden en fakirdir?
a-)Kapı toplar damarı
b-)Böbrek toplar damarı
c-)Akciğer toplar damarı
d-)Böbrek atar damarı
e-)Aort atar damarı

20- 1.Karbondioksit 2.Amonyak 3.Su 4.Üre 5.Ürik
Bu maddelerden hangilerinin oluşumu bütün canlılarda ortaktır?
a-)1-2-3
b-)2-5
c-)3-4
d-)1-3
e-)3-5

21-Aşağıdaki canlıların hangisi en gelişmiş böbrek çeşidiyle boşaltım yapar?
a-)Kıkırdaklı balık ergini
b-)Kemikli balık embriyosu
c-)Kurbağa larvası
d-)Kuş embriyosu
e-)Gelişmemiş timsah

22- 1.Memeliler-Üre 2.Böcekler-Ürikasi 3.Balıklar-Amonyak
Hayvanlarda yukardaki maddeler atılırken su harcanır.Su harcamınının en azdan en fazlaya sıralanışı nasıldır?
a-)1-2-3
b-)1-3-2
c-)2-1-3
d-)3-1-2
e-)3-2-1

23-Aşağıda verilenlerden hangisi,kuşları memelilerden ayıran bir özeliktir?
a-)Sıcak kanlı olmaları
b-)Azotlu artık ürünleri,ürikasit kristalleri şeklinde atılır
c-)Kalpleri dört gözlüdür
d-)Akciğerleri geniş yüzeylidir
e-)Kapalı dolaşım sistemleri vardır

24- 1.Kanın süzülmesini sağlamak
2.Su ve tuz miktarını ayarlamak
3.Şeker miktarını ayarlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri sağlıklı bir insan böbreğinin görevlerindendir?
a-)1
b-)2
c-)3
d-)1-2
e-)1-3

25-İnsanın boşaltım sistemi ;
1.Dolaşım
2.Solunum
3.Sindirim
sistemlerinden hangileri ile,doğrudan bağlantı kurarak çalışır?
a-)1
b-)2
c-)3
d-)1-2
e-)1-3

26- 1.Karbondioksit 2.Su 3.Amonyak
Yukarıda verilen maddelerden hangileri akciğerlerden vücut dışına atılabilir?
a-)1
b-)2
c-)1-2
d-)1-3
e-)2-3

27-Tatlı suda yaşayan tek hücrelilerden olan paramezyumda hücredeki soyun fazlasının dışarıya atılmasında hangi yapı görevlidir?
a-)Endoplazmik retikulum
b-)Kontaktil koful
c-)Büyük çekirdek
d-)Lizozom
e-)Golgi organeli

28-Sodyum iyonlarının böbrek tüplerinden geri emilmesinde hangisinin rolü olur?
a-)Aldosteron
b-)Kortizol
c-)Adrenalin
d-)Antidiüretik hormon
e-)Parathormonu

29-Nefronlarda gerçekleşen geri emilmede;
1.Difüzyon 2.Fagositoz 3.Aktif taşıma 4.Plazmoliz
olaylarından hangisi etkilidir?
a-)1
b-)1-2
c-)3
d-)3-4
e-)1-3

30-Aşadakilerden hangisi nefron tüplerinden geri emilmez?
a-)Su-mineraller
b-)Sodyum
c-)Kreatinin
d-)Üre
e-)Glikoz

31-Kurak ortama uyum sağlamış memelilerin böbreklerinda nefron kanallarının normalden daha uzun olması hangisine yardımcı olur?
a-)Fazla suyun geri emilmesine
b-)Az enerji harcanmasına
c-)Kılcalların kısa olmasına
d-)Glomeruluslardan süzülmenin kolay olmasına
e-)Fazla idrar oluşmasına

32- 1.Metanefroz böbrek 2.Pronefroz böbrek 3.Mezonefroz böbrek
yukarıdaki böbrek tiplerinin gelişmişlik derecesi en yüksekten en düşük olana doğru sıralanışı nasıldır?
a-)2-3-1
b-)3-2-1
c-)2-1-3
d-)1-3-2
e-)3-1-2

33-Böbrekte idrarın oluşumunda;
1.Süzülme 2.Geri emilme 3.Salgılama
olaylarından Hangilerinin yolu vardır?
a-)1
b-)1-2
c-)3
d-)2-3
e-)1-2-3

34-Aşadakilerden hangisi memelilerde erkeklerin ürogenital sisteminde görev yapmaz?
a-)Vas deferens
b-)Üreler
c-)Ürethra
d-)Müller kanalı
e-)Metanefroz böbrek

35-Aşadaki durumların hangisinde su içme ihtiyacı artmaz?
a-)Kanda glikoz oranının artması
b-)Doku çevresindeki sıvıda osmatik basıç azalması
c-)Antiüretik ve aldosteron hormonu miktarının düşmesi
d-)Kanın üre oranının artması
e-)Terlemenin artması

36-Nefronlarda,aktif taşıma ile kana geri emilme;
1.Bowman kapsülü 2.Boşaltım kanalcığı 3.Toplama kanalı
bölümlerinin hangisinde gerçekleşir?
a-)1
b-)2
c-)1-2
d-)3
e-)1-2-3

37-Böbrekte malpigi cisimciğini oluşturan yapılar hangisinde verilmiştir?
a-)Bowman kapsülü-Distal tüp
b-)Henle kulpu-Proksimal tüp
c-)Glomerulus- Bowman kapsülü
d-) Glomerulus-Toplama kanalı
e-) Proksimal tüp- Toplama kanalı

38-Böbrekler ;
1.Plazmanın osmatik basıncını düzenlemek
2.İç ortamın iyon dengesini düzenlemek
3.Kandaki zararlı maddeleri atmak
gibi etkinliklerden hangisini sağlar?
a-)2
b-)1-2
c-)1-2-3
d-)3
e-)2-3

39- Aşağıdakilerden hangisi metanefroz böbrekte nefronun yapısında bulunmaz?
a-)Havuzcuk
b-) Bowman kapsülü
c-)Henle kulpu
d-) Glomerulus
e-) Toplama kanalı

40-Böbreğin görevi, aşağıdakilerden hangisini atmaya yönelik değildir?
a-)Üre
b-)Ürik asit
c-)Karbondioksit
d-)Kreatinin
e-)Fazla su

41-Memelilerdeki boşaltım organının en küçük işlevsel ve yapısal birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Malpiği cismciğı
b-)Nefron
c-)Proksimal tüp
d-)Henle borusu
e-)Piramitlar

42-Sağlıklı bir insanın idrarında hangisi bulunmaz?
a-)Alyuvar-Glikoz
b-)Üre-Protein
c-)Kreatinin-Alyuvar
d-)Mineraller-Su-Protein
e-)Su-Mineraller-Vitamin-Kreatinin-Karbondioksit

43-Bir nefronda hangi yapıdaki sıvı kan plazmasından oldukça farklıdır?
a-)Distal tüp
b-)Proksimal tüp
c-)Bowman kapsülü
d-)Henle kulpu
e-)Toplama kanalı

44- 1.Wolf kanalının sperm kanalı ödevini görmesi
2.İdrarın wolf kanalından ayrı bir kanal olan üreterle taşınması
3.Dişilerde müller kanalının dişi üreme ve çiftleşme organını meydana getirmesi
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri metanefroz böbreğe sahip olan canlıların özelliklerindendir?
a-)1
b-)1-2
c-)2
d-)2-3
e-)1-2-3

45-Böbrekte boşaltım kanalcığında osmoz ve aktif taşıma ile geri emilme olur.Bu olayda etkili olan hormonlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
a-)ACTH-Antiüretik hormon
b-)Aldosteron-Adrenalin
c-)Kalsitonin-Vozopressin
d-)Tiroksin-Parathormonu
e-) Antiüretik hormon- Aldosteron

46-Aşağıdaki ürogenital organlardan hangisi dişi ve erkekte ortak yapıdır?
a-)Fallop tüpü
b-)Ovaryum
c-)Üretra
d-)Vas deferans
e-)Seminifer tüpçüklerde

47-Sağlıklı bir insanın böbreğinde normal koşullarda toplama kanalında hangisi bulunmaz?
a-)Mineraller
b-)Su-Karbondioksit
c-)Üre-Ürikasit
d-)Glikoz
e-)Kreatinin

48-Böbrekte bowman kapsülüne süzülen sıvıda hangisi bulunmaz?
a-)Su-mineraller
b-)Üre
c-)Plazma proteini
d-)Kreatinin
e-)Vitamin

49-Böbrekte bowman kapsülüne süzülen sıvı;
1.Henle kulpu 2.Distal tüp 3.Proksimal tüp
gibi yapılardan hangi sıraya göre geçerek toplama kanalına ulaşır?
a-)3-1-2
b-)1-2-3
c-)3-2-1
d-)2-1-3
e-)2-1-3

Yorum Bırak...