Osmanlı kuruluş dönemi konusu ile ilgili test soruları

OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI
 1- Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllarda Balkanlarda mezhep sürtüşmeleri ve Latin-Slav çekişmeleri ya*şanırken Bizans’ta taht kavgaları vardı. Çökmekte olan Bizans’la Anadolu Selçuklu Devleti’nin ortasın*da yer alan Osmanlı Beyliği, bu dönemde Moğol baskısından kaçarak batıya ilerleyen ve Osmanlıya sığınan Türkmenlere yurt bulmak zorundaydı.
 Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 A)Balkanlarda dini ve etnik çatışmaların yaşandığı
 B)Türk beyliklerinin Osmanlı ile ittifak kurduğu
 C)Batı yönünde fetih politikasının zorunlu hale gel*diği
 D)Osmanlı’nın doğu ve batı yönünde genişlemesi*ne uygun ortamın olduğu
 
2- Osmanlı Devleti’nin Bizans sınırlarında genişlemesi üzerine, Bizans imparatorlu’ğu geçmişine dayana*rak ve devrin siyasal olaylarından yararlanarak izle*diği ihtiyatlı politika ile varlığını devam ettirmekteydi. Buna göre, Bizans’ın yapmış olduğu faaliyetler*den hangisi bu politika ile çelişmektedir?
 A)Osmanlıya karşı Karamanoğullarıyla anlaşması
 B)Avrupalı devletleri Osmanlı’ya karşı kışkırtması
 C)İktidar mücadelelerinde Osmanlı Devleti’nden yardım alması
 D)Osmanlı   şehzadelerini  taht  mücadelelerinde desteklemesi
 
3- Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında, Anado*lu’da görülen aşağıdaki durumlardan hangisi, kültürel birliğin olmadığını kanıtlar?
 A)Tarım ve ticaret hayatının cansız olması
 B)Çok sayıda federal beyliğin var olması
 C)Lonca denilen mesleki teşkilatların bulunması
 D)Değişik din ve mezheplere dayalı kurumların bu*lunması
 
4- Kuruluş Dönemi’nde Balkanlarda Osmanlı fetihleri yalnız kuvvet kullanarak değil, daha çok uzlaştırıcı, barışçı siyasetle gerçekleştiriliyordu.
 Bu durum aşağıdaki uygulamalardan hangisiyle ilişkilendirilemez?
 A)Gayrimüslim halka can ve mal güvenliğinin veril*mesi
 B)Hakin devlet koruması altına alınması
 C)Gayrimüslim halkın dinlerinde serbest bırakılma*sı
 D)Osmanlıların Rumeli topraklarını ele geçirmesi
 
5- Osmanlının Kuruluş Dönemi’nde başlayan Balkanlar yönündeki genişleme politikası II. Murat devrinde yapılan II. Kosova Savaşı’nda Osmanlı hakimiyetinin Balkanlarda kesinleşmesi ile devam etmiştir.
 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Osmanlının Balkanlarda ilerleyişini kolaylaştıran etkenlerden biri olarak kabul edilemez?
 A)Balkanlarda siyasal ve dinsel birliğin olmaması
 B)Balkan halklarının sürekli Bizans ile mücadele içinde olması
 C)Balkanlardaki mezhep ayrılıklarının sona ermesi
 D)Balkanlarda güçlü bir otoritenin olmaması
 
6- Karesioğulları Beyliği’nin Orhan Bey döneminde Os*manlı Devleti’ne katılımı ile, Osmanlılar sınırlarını Ça*nakkale Boğazı’na kadar genişletmiş, Karesi Beyli*ğine alt donanma Osmanlıların eline geçmiş, Hacı ll-bey, Evranus Bey ve Ece Halil gibi komutan ve dev*let adamları Osmanlı hizmetine girmiştir.
 Yukarıdaki açıklamalara dayanarak, Karasioğul-ları Beyliğinin Osmanlıya katılımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 A)Osmanlıda denizcilik çalışmalarının başlattığı
 B)Osmanlıyı iskan politikasını uygulamaya yöneltti*ği
 C)Osmanlı devletine stratejik önem kazandırdığı
 D)Osmanlının güçlenmesine neden olduğu
 
7-Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde görülen;
  • Orhan Bey zamanında Karesi Beyliği’nin alınması
  • I. Murat zamanında çeyiz yoluyla Germiyanoğul-larından Kütahya,      Tavşanlı bölgelerinin alınması
  • Yıldırım Bayezid döneminde savaşlar sonucun*da, Saruhan.Aydın,      Hamitoğulları gibi beyliklerin alınması
 uygulamalarının ortak amaçları aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
 A)Egemenlik alanını genişletmek
 B)Devletin Anadolu’daki denetim alanını artırmak
 C)Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak
 D)Boğazlar üzerindeki Türk egemenliğini artırmak
 
8- Orhan Bey, 1299 yılında babası Osman Bey’in kur*duğu beylikte gerekli düzenlemeler yaparak devlet görünümü kazandırdı. Bursa’yı alıp başkent yaptı. Divan teşkilatını kurdu, sürekli orduyu kurup, gümüş para bastırarak, kadılar ve subaşılar atadı.
Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 A)İlk parayı Orhan Bey’in bastırdığına
 B)Ülkenin yönetim birimlerine ayrıldığına
 C)Yönetimin kolaylaştırılmak istendiğine
 D)Tehlikelere karşı önlem alındığına
 
9- Osmanlı Devleti’nde,
 1.    Orhan Bey döneminde sancağa çıkma usulünün getirilmesi
 2.   I. Murat döneminde veraset sisteminin değiştirilmesi
 3.   Beylerin faaliyetlerine son verilmeye çalışılması
 gibi gelişmelerle ulaşılmak istenen ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Şehzadelerin merkezden uzaklaştırılmak istenmesi
 B)Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmak istenmesi
 C)Merkezi otoritenin korunmak istenmesi
 D)Yönetimde değişiklik yapılmak istenmesi
 
10- Yıldırım Bayezıd’ın Bizans ile yaptığı barış ant*laşmasına göre;
 1.    İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve cami yapılmasına izin verilecek
 2.   Türkler ticaret amacıyla İstanbul’a serbestçe girip çıkabilecek
 3.   Bizanslılar Türklere 10.000 duka altın vergi ödeyecekti.
 Yukarıdaki antlaşma maddelerine göre aşağıda*ki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
 A)     Bizansın Osmanlının üstünlüğünü kabul ettiğine
 B)     Türk kültürünün İstanbul’da yerleşmeye başladığına
 C)   Osmanlının Bizans topraklarında bazı ayrıcalıklar elde ettiğine
 D)     Islamiyetin Bizanslılar arasında yayılmaya başladığına
 
11- 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra 1413 yılına kadar geçen döneme Osmanlı tarihinde “Fetret Dönemi” denir. Bu dönemde Türk beylikleri yeniden kurul*muş, şehzadeler arasında taht mücadelesi yaşan*mıştır.
 Verilen bilgiye göre bu dönemle ilgili;
 1.    Bizanslılar topraklarının bir bölümünü geri almıştır.
 2.   Osmanlı Devletinin sınırları değişmemiştir.
 3.   Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
 4.   Osmanlı Devleti merkezi otoritesini kaybetmiştir.
 gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
 A) I ve II                                         B) II ve III
 C) III ve IV                                   D) I ve IV
 
12- Timur, Anadolu’ya girmeden önce Yıldırım Bayezit’e bir mektup göndererek ondan;
 1.    Anadolu Beylerine topraklarını geri vermesini,
 2.   kendi egemenliğini tanımasını,
 3.   Önünden kaçan bazı bey ve hükümdarların kendisine verilmesini istemiştir.
 Yıldırım Bayezit, Timur’un bu isteklerini kabul etmemiş ve sonuçta Ankara Savaşı olmuştur.
 Bu durum, Yıldırım Bayezi’tın aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?
 A)Devletin bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına
 B)Türk halkının çıkarlarını korumaya
 C)Ülke sınırlarını genişletmeye
 D)Orduyu güçlü tutmaya
 
13-
  • Ülke topraklarının padişah ve oğullarının ortak malı olduğu kabul      edildi.
  • Vezirlik, kazaskerlik ve defterdarlık makamları kuruldu.Rumeli      beylerbeyliği oluşturuldu.
 Bu bilgiler doğrultusunda, I. Murat dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 A)Merkezi otoritenin kuvvetlendiği
 B)Askeri ve mali alanda düzenlemeler yapıldığı
 C)Beyliğin teşkilatlı bir devlet haline gelmeye başladığı
 D)Rumeli’de ilk fetih hareketlerinin başladığı
 
14- I.Mehmet döneminde, Mustafa Çelebi hükümdarlı*ğı ele geçirmek amacıyla ayaklanmıştır. Ayaklanma sonucunda umduğunu bulamayan Mustafa Çelebi Bizans’a kaçmış, I. Mehmet bu kişinin İstanbul’da tutulması koşuluyla Bizans’la anlaşmıştır.
 Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
 A)Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmaya çalışıldığı
 B)Bizans’ın Osmanlı’ya karşı başka devletlerle ittifak kurduğu
 C)I.Mehmet verasette değişiklik yaptığı
 D)Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışıldığı
 
15- Çelebi Mehmet, devlet otoritesini yeniden sağladık*tan sonra Anadolu’da birçok yeri geri aldı. Karamanoğullarının nüfuzunu kırdı. Şeyh Bedrettin’in çıkar*dığı dini ve sosyal karakterli isyan ile kardeşi Musta*fa Çelebi’nin isyanını bastırdı.
 Bu parçadaki bilgiler dikkate alındığında Çelebi Mehmet dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 A)Taht kavgaları yaşandığına
 B)Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlediğine
 C)Anadolu Türk birliğinin tamamen sağlandığına
 D)Anadolu’daki Türk Beylikleri ile mücadele edildiğine

Yorum Bırak...