Tasavvuf düşüncesi ve tasavvuf terimleri

TASAVVUF DÜŞÜNCESİ
Allah’ı bilmek nasıl  olur? Kâinatın yaratılışı nasıldır? Biz neyiz? Niçin geldik dünyaya?  Yaşamımızın anlamı, var olmanın aslı, gerçek, başlangıç ve son nelerdir?  Bu ve bunun gibi fizik ötesi sorulara cevap vermeye çalışan düşünüş  yoluna Tasavvuf düşüncesi denir. [Vahdet-i Vücut (Varlığın Birliği) Teorisi].
Bu düşünüşe göre Allah tek varlıktır. (Vücud-i Mutlak). Aynı zamanda tek güzelliktir (Hüsn-i Mutlak).
Tek varlık olan Allah kendisini görecek gözler, sevecek gönüller istemiş ve kâinatta bilinmek istemiştir.
Bu tıpkı aynayla kaplı bir odada olmak gibidir. Ayna varlığın çeşitli görüntülerini yansıtır.
O halde, evren ve tüm  insanlar Allah’ın bir görüntüsüdür. Öyleyse insanlar arasında renk,  inanç, dil, ırk gibi ayrımlar yapmak anlamsızdır.
Bütün görüntülerde  “varlık” ve “yokluk” öğeleri bir arada-dır. İnsan dünyaya bağlı tutku ve  zevklerini yok ederek “varlık” öğesini geliştirir. Bunun yolu da  tekkelerden (tarikatlar) geçer. Burada insan sıkı bir eğitimle dünya  nimetlerinden vazgeçerse, sonunda özü olan Allah’a kavuşabilir. Bu da  gerçek aşktır. İnsanların birbirlerine duyacakları aşk ise mecazdır. Bu,  kişiyi Allah’tan uzaklaştırır. “Bir hırka, bir lokma” insana  yetmelidir. Tekkelerde bu yolla Allah’a ulaşan insan sonunda “Enel Hak” (“Ben Allah’ım”) derecesine varır. Bu kişilere “İnsan-ı Kâmil” ya da “Ermiş” denir.
Tasavvufla İlgili Bazı Terimler
Vahdet-i Vücud (Varlığın Birliği):  Evrende sadece Allah’ın varlığı söz konusudur. Diğer varlık  zannettiğimiz, bu “mutlak varlığın”, Allah’ın bir parçası ve  görüntüsüdürler.
Tekke: Tasavvuf ehli kişilerin, tarikat mensuplarının barındıkları, eğitim gördükleri yer, kuruluş.
Pir: Tarikat kurucusu
Şeyh: 1.Tarikat kurucusu. 2. Tarikatta en yüksek dereceye ermiş kişi. 3. Tarikat kollarından birinin başında bulunan kimsedir.
Tarikat: Allah’a varma yolunda benzer biçimde düşünenlerin oluşturduğu topluluk.
Derviş: Bir tarikata girmiş, onun kurallarına uygun yaşayan kimse.
Abdal: Gezgin derviş
Halife: Tarikat kurucusunun ya da şeyhin kendisine vekil tayin ettiği, yetki verdiği kişidir.

Yorum Bırak...